EjbyFjernvarme

Bæredygtig og stabil varme

Spørgsmål og svar

 1. Hvorfor er det væsentligt, at man tilmelder sig nu?
 2. Hvor kommer varmen fra?
 3. Hvad sker der rent praktisk?
 4. Hvornår og hvordan kommer vi videre?
 5. Hvad er fjernvarme?
 6. Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?
 7. Hvordan tænkes varmen produceret i Ejby Fjernvarme?
 8. Skal man have noget installeret på sin adresse i forbindelse med fjernvarme?
 9. Hvad gør en ”veksler” i fjernvarmeunitten?
 10. Hvis jeg får installeret fjernvarme, kan jeg så forsat bruge min gamle radiatorer eller gulvvarme system?
 11. Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle tilslutter sig?
 12. Er der tilslutningspligt?
 13. Vil det være muligt at tilslutte sig senere og hvad vil prisen være ved senere tilslutning?
 14. Kan man ikke bare fortsætte med naturgas?
 15. Hvad forventes der af gaspriser med genåbningen af Tyrafeltet, er det taget i beregning?
 16. Er der alternativer til fjernvarme, når/hvis naturgas ikke længere er en mulighed?
 17. Vil det ikke være billigere med en luft-vand varmepumpe?
 18. Hvad er installationsomkostningerne og hvad koster det fremadrettet?
 19. Hvornår vil den første og sidste kunne tilslutte sig?
 20. Hvilke virksomheder er med og kan levere overskudsvarme?
 21. Hvem skal drive det?
 22. Skal kommunen; a) Betale mere i stiftelsesomkostninger? b) Sidde i bestyrelsen? c) Hvad med ekstra isolering af skole?
 23. Hvorfor er tilslutning fra husstande med el-varme vurderet lavt (25%)?
 24. Hvad er incitamentet til at skifte fra eksisterende varmepumpe?
 25. Kan det kobles til eksisterende solfanger?
 26. Vil andelsforeninger tilslutte sig som én enhed eller flere?
 27. Kan man melde sig fra senere?

1. Hvorfor er det væsentligt, at man tilmelder sig nu?

Selskabets økonomi og kontrakter med entreprenører er afhængige af antal beboere, der tilmelder sig fra begyndelsen. Fjernvarmenettet kræver nemlig, at der ikke er for langt mellem de tilsluttede huse.

Til gengæld bliver hele installationsudgiften dækket af fjernvarmeselskabet, hvis man har tilmeldt sig fra begyndelsen.
Til top ↑

2. Hvor kommer varmen fra?

I den foreløbige rapport fra PlanEnergi har man projekteret, at der opstilles en stor varmecentral et passende sted i byen. Varmen leveres primært af en stor varmepumpe (2-3 MW) af typen luft/vand.

For at sikre, at der altid vil være varme, etableres en reserveforsyning med flis.

Det er teknologien L/V varmepumpe, som vinder udbredelse i disse år og installeres hos mange fjernvarmeværker.

Driftsstrategien er, at varmepumpen kan levere langt størstedelen af byens årlige varmebehov. Varmepumpen suppleres med en akkumuleringstank, så varmeproduktionen kan udjævnes og man kan undgå drift i de timer, hvor elprisen er højest.

Selve fjernvarmenettet udlægges som serie 3 rør, der er den bedste kvalitet, samt et temperatursæt på 70 °C i fremløb og 33 °C i returtemperatur.
Til top ↑

3. Hvad sker der rent praktisk?

For private husstande er planen, at fjernvarmeselskabet gør følgende:

Prisen for fjernvarme er væsentligt mere stabil end andre varmekilder.

Ved denne "varmemesterordning" afholder fjernvarmeselskabet alle etableringsudgifterne, såfremt man har tilkendegivet ønske om tilslutning, og derved har tilmeldt sig som andelshaver.

Hvis man først senere ønsker at tilmelde sig, må man påregne selv at skulle afholde etableringsudgifterne.
Til top ↑

4. Hvornår og hvordan kommer vi videre?

Der bliver indkaldt til Generalforsamling når der er grundlag for at stifte EJBY Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen skal udelukkende bestå af borgere med bopæl i forsyningsområdet.

Der stiftes et andelsselskab (a.m.b.a.), hvor forbrugerne er andelshavere.

Det betyder, at man som andelshaver kun hæfter for den indskudte andel.

Andelsselskabet kan optage lån i Kommune Kredit med kommunegaranti.

Bestyrelsen fastsætter derefter detaljerne i det videre forløb.

Vi forventer, at de første kan få varme fra efteråret 2023.
Til top ↑

5. Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er meget varmt vand opvarmet på en varmecentral placeret et sted i byen, som bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til varmecentralen, hvor det igen varmes op.

Varmecentralen kan kobles på alle former for varmeproduktion, hvorfor overskudsvarme fra nærliggende industri kan bidrage til varmeproduktionen.
Til top ↑

6. Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarme er bæredygtig og grøn varme og det er et led i regeringens og kommunernes klimaplan. En fælles løsning gør også, at du som andelshaver har en nem løsning i dagligdagen, da alt omkring varmeforsyningen bliver varetaget af Ejby Fjernvarme, der står for den løbende drift og vedligehold. Du skal ikke have en vandkedel, da det varme vand kommer direkte fra fjernvarmeanlægget, og der vil derfor også altid være varmt vand i hanerne.
Til top ↑

7. Hvordan tænkes varmen produceret i Ejby Fjernvarme?

Den primære opvarmningskilde vil blive en stor luft-til-vand varmepumpe. Denne varmepumpe vil stå for produktionen af størstedelen af varmebehovet. På kolde vinterdage kan det være nødvendigt at supplere luft-til-vand varmepumpen med opvarmning via reserveforsyning. Reserveforsyningen vil formentlig tage afsæt i afbrænding af flis, halm eller tilsvarende. Dette vil først blive fastlagt længere fremme i anlægsprocessen. Det vil selvfølgelig også blive undersøgt, om vi kan få overskudsvarme fra nogen af Ejbys virksomheder.
Til top ↑

8. Skal man have noget installeret på sin adresse i forbindelse med fjernvarme?

Ja, alle husstande skal have installeret en fjernvarmeveksler. Fjernvarmeveksleren fylder cirka 50 cm i højde og bredde, samt 20 cm i dybde. Den vil typisk blive placeret, hvor man har sin nuværende varmeinstallation. Ejby Fjernvarme ejer fjernvarmeveksleren, og løbende service og evt. udskiftning af en enhed, er dermed en del af de faste månedlige udgifter. For virksomheder og boligforeninger med fælles varmeenhed, vil installationen formentlig være lidt anderledes.
Til top ↑

9. Hvad gør en ”veksler” i fjernvarmeunitten?

Ved at bruge en fjernvarmeunit med veksler som der tages udgangspunkt i for dette projekt, undgår man det direkte tryk fra varmeværket, som sendes ud i forsyningsnettet. Derved er fjernvarmevandet hele tiden i et lukket system i huset og rørene i huset under samme konstante tryk, nøjagtigt som man kender det i dag, fra det lukkede kredsforløb ifm. med naturgassen. Fjernvarmevandet i boligen sendes rundt i radiatorerne eller gulvvarmen med en cirkulationspumpe som i dag. Når fjernvarmevandet har afgivet sin varme til radiatorerne og til varmtvandsbeholderen sendes det retur til fjernvarmeværket.
Til top ↑

10. Hvis jeg får installeret fjernvarme, kan jeg så forsat bruge min gamle radiatorer eller gulvvarme system?

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand) og gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.
Til top ↑

11. Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle tilslutter sig?

Nej, vi lægger kun stikledninger til de ejendomme, der har tilmeldt sig fjernvarmen. Ved eventuel senere tilslutning laves en anboring på eksisterende rør i vejen. Og derefter lægger vi en stikledning ind til dit hus, hertil vil de faktiske omkostninger fra entreprenør, anlæg etc. blive pålagt ejeren.
Til top ↑

12. Er der tilslutningspligt?

Nej, det er lovmæssigt afskaffet. Men jo flere vi er på ledningsnettet jo bedre.
Til top ↑

13. Vil det være muligt at tilslutte sig senere og hvad vil prisen være ved senere tilslutning?

Dette scenarie er der ikke regnet på i rapporten, men det kan forventes at ville være en del dyrere, særligt hvis alle rør allerede er lagt og asfaltarbejdet færdigt.

Dog, hvis der ikke er tilstrækkelig med tilslutning fra start af, bliver Ejby Fjernvarme ikke stiftet, og der vil dermed heller ikke være nogen fjernvarme at tilslutte sig senere. For at sikre et bæredygtigt projekt, skal der være mellem 600 – 800 andelshavere for at skyde projektet i gang.

Når Ejby Fjernvarme er en realitet og man gerne vil tilslutte sig på et senere tidspunkt, vil man selv skulle afholde udgifter til bl.a. gravearbejde og installation. Hos andre fjernvarmeselskaber ligger prisen typisk fra 35.000 kr. og op.
Til top ↑

14. Kan man ikke bare fortsætte med naturgas?

Jo, men nok kun i en kortere periode. Der er politisk vilje til at få udfaset naturgas som en opvarmningskilde i private boliger. En egentlig og endelig tidshorisont er så vidt vides endnu ikke vedtaget. Både 2030 og 2035 er blevet nævnt som årstal for, hvornår opvarmning med olie og naturgas senest skal være udfaset.

Læs mere her:
- "Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme" (ens.dk)
- "Slut med gas i 2035" (energihjem.dk)
Til top ↑

15. Hvad forventes der af gaspriser med genåbningen af Tyrafeltet, er det taget i beregning?

Det er naturligvis svært at spå om, men det forventes at gas i fremtiden vil blive lidt billigere end nuværende niveau, men ikke det samme som 2021. Uanset skal vi af med gassen i private husstande på et endnu ikke offentliggjort tidspunkt.
Til top ↑

16. Er der alternativer til fjernvarme, når/hvis naturgas ikke længere er en mulighed?

Ja, der er umiddelbart to oplagte muligheder som alternativ til et fælles fjernvarmeanlæg; jordvarme og luft-til-vand varmepumpe.
Til top ↑

17. Vil det ikke være billigere med en luft-vand varmepumpe?

Det vil være en individuel beregning pr. husstand, som skal opvejes mod generne ved at have en varmepumpe stående i/udenfor hjemmet – etableringsomkostninger, lydgener, vedligeholdelse, svingende el-priser samt garanti/fremtidig udskiftning af varmepumpe. Fjernvarme er den/en af de bedste løsninger, da den er fælles for et område hvorved der skabes mulighed for udnyttelse af f.eks. overskudsvarme & billige el-priser samt hvor der sikres en længevarende fremtidige driftssikker varmekilde. Indskuddet til Ejby Fjernvarme er væsentligt billige end indkøb af en varmepumpe, 5000 kr. mod 150.000 kr. Kan du betale din varmepumpe direkte eller er du nødt til optage et privatlån? I den screeningsrapport vi har fået udarbejdet, er Fjernvarme 2-3000 kr. billigere om året end en ny varmepumpe for et standard hjem.

Bolius har derudover lavet følgende oversigt over priser på de forskellige opvarmningsformer, hvor fjernvarme på skrivende tidspunkt er klart den billigeste opvarmningsform: "Det koster de forskellige opvarmningsformer" (Bolius.dk)
Til top ↑

18. Hvad er installationsomkostningerne og hvad koster det fremadrettet?

I PlanEnergi’s rapport, som der hér tages udgangspunkt i er det 5000 kr. I den enkelte husstand kan der være yderligere omkostninger hvis man f.eks. IKKE har vandbåren varme og skal installere dette.

Vi er stadig meget tidligt i en undersøgelsesfase, så den præcise månedlige afgift plus forbrugspris kendes ikke. På borgermødet i Ejbyhallen fremlagde PlanEnergi et par beregningseksempler, men disse beregninger er blot eksempler på en løsning. Det egentlige budget vil blive fremlagt når en kommende bestyrelse har fastlagt sig på, og fået tilsagn af andelshaverne til, et projekt.
Til top ↑

19. Hvornår vil den første og sidste kunne tilslutte sig?

Med forbehold for en masse ubekendte faktorer – 0,5 år – 2,5 år. byggearbejdet er estimeret til at starte sidst i 2023 og det vil tage min. et halvt år, og det er ikke urealistisk at der vil komme forsinkelser, som tiderne er i øjeblikket. Rundt om i Danmark er efterspørgslen på fjernvarme i øjeblikket ekstra stor, hvilket kan afstedkomme, at det bliver svært at indgå rimelige kontrakter med leverandører, hvilket også kan forsinke projektet.
Til top ↑

20. Hvilke virksomheder er med og kan levere overskudsvarme?

Der er en del erhverv og kommunale bygninger i Ejby. Initiativgruppen vil i løbet af den kommende tid kontakte alle virksomheder i byen, for at fortælle om projektet. Kommunale bygninger skal tilslutte sig Ejby Fjernvarme. Der er virksomheder i byen, der producerer overskudsvarme, men det skal være fordelagtigt for disse at levere til Ejby Fjernvarme.
Til top ↑

21. Hvem skal drive det?

Det skal bestyrelsen i Ejby Fjernvarme a.m.b.a. der bliver valgt på generalforsamlingen. Der vil blive ansat en driftsansvarlig til at håndtere den daglige drift og vedligehold. Dialogen er god mellem Bjæverskov og Vemmedrup, så det er muligt at de tre selskaber kan dele den driftsansvarlige.
Til top ↑

22. Skal kommunen; a) Betale mere i stiftelsesomkostninger? b) Sidde i bestyrelsen? c) Hvad med ekstra isolering af skole?

a) Det skal bestyrelsen afgøre
b) Måske, men det er ikke forudbestemt
c) Ja, vi (Jacob Skjødt Nielsen ved Køge Kommune) vil rigtig gerne se på de kommunale bygninger og gøre dem bedre

Til top ↑

23. Hvorfor er tilslutning fra husstande med el-varme vurderet lavt (25%)?

Fordi der skal skiftes til et vandbårent system, hvilket kræver en ekstra investering som færre må forventes at ville/kunne lave.
Til top ↑

24. Hvad er incitamentet til at skifte fra eksisterende varmepumpe?

Slippe for støj fra udedelen samt vedligeholdelse og serviceaftaler. Få mere plads i huset, da varmeveksleren er mindre end varmepumpeinstallationen. Mulighed for billigere varme på lang sigt, hvor man ikke skal re-investere i en varmepumpe, når den gamle er slidt op.
Til top ↑

25. Kan det kobles til eksisterende solfanger?

Ja, men præcis hvordan det skal foregå må man afklare med en fagmand.
Til top ↑

26. Vil andelsforeninger tilslutte sig som én enhed eller flere?

Det vil en kommende bestyrelse skulle beslutte. Dog vurderer initiativgruppen at foreninger bliver tilsluttet som individuelle husstande, hvor alle er individuelt stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Til top ↑

27. Kan man melde sig fra senere?

Det kan man sandsynligvis godt, men der vil givetvis medfølge nogle omkostninger hertil, hvis man ønsker at udtræde af aftalen/medlemskabet. Det vil være bestyrelsen der skal definere disse endelige omkostninger. Se link herom fra ankenævnet på energiområdet:
- "Omkostninger forbundet med udtrædelse af fjernvarmeværk" (energianke.dk)
Til top ↑

Invitation til stiftende generalforsamling

Se og del invitationen til den stiftende generalforsamling d. 27. februar kl. 19:00.

Invitation til GF (PDF)
Videncentret Bolius' priser på opvarmningsformer

Bolius.dk har lavet en sammenligning af priser på de forskellige opvarmningsformer.

Se opvarmningspriser (Bolius.dk)
Tilkendegivelses-formular

Vil du have fjernvarme, så underskriv tilkendegivelsesformularen.

Hent formular (PDF)
Brev fra Køge Kommune

Køge Kommune har sendt støttebrev til Ejby Fjernvarme gruppen.

Læs brev (PDF)
Folder om fjernvarme i Ejby

Den vigtigste information fra denne hjemmeside til udskrivning og uddeling.

Hent infofolder (PDF)